عبدالمتین بیک: فصل تازۀ حکومتداری خوب را آغاز مینمائیم

این مطلب را عبدالمتین بیک رئیس جدید عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در نشست دوستانۀ که روز دوشنبه 9 اسد سال روان با رؤسا و کارمندان این اداره داشت، بیان نمود.

بیک از زحمات و دستآورد های مسؤولین پیشین این اداره غلام جیلانی پوپل و عبدالخالق فراهی ابراز قدر دانی نموده، کارکرد های آنها را در غنامندی تقویت پایه های حکومتداری خوب، مفید خواند.

بیک همچنان در خصوص توقعات حکومت از این اداره و شهروندان که در سطح محلات زنده گی میکنند یاد آوری نموده، از رؤسای اداره خواست تا در قسمت برآورده شدن اهداف این اداره، سعی و تلاش جدی از قبل نمایند.

وی به هویت جمعی اشاره نموده گفت: زمانی با مشکلات و چالشهای فرا  راه که در خصوص حکومتداری در سطح محلات وجود دارد، نایل آمده میتوانیم که همه تحت چتر یک هویت جمعی که متعهد به آوردن تحکیم ثبات، عرضه خدمات مؤثر و حکومتداری خوب میباشد، باشیم و از آن دفاع نیز نمائیم.

در این حال، عبدالباقی پوپل معین امور شاروالیهای ادارۀ مستقل ارگانهای محلی که پیش از این مسوولیت سرپرستی این اداره را نیز به عهده داشت، از کارکرد پیشین عبدالمتین بیک در سمت معینیت مالی و اداری این اداره به خوبی یاد نموده خاطر نشان نمود که با تقرر عبدالمتین بیک به حیث رئیس جدید این اداره، توقعات که از این اداره میرود، بر آورده خواهد شد. وی همچنان از همکاری های رؤسا و کارمندان اداره، در زمانی ماموریت وی به حیث سرپرست این اداره، ابراز امتنان نمود.

قابل یادآوریست که عبدالمتین بیک رئیس جدید ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، روز یکشنبه 8 اسد سال روان، رسماً از سوی جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کارمندان این اداره، معرفی گردید.