پروگرام سواد آموزی برای کارکنان خدماتی آغاز گردید

پروگرام سواد آموزی برای کارکنان خدماتی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی روز سه شنبه 27 سرطان آغاز گردید این پروگرام به همکاری و تفاهمنامه میان معینیت سواد آموزی وزارت معارف و ریاست ارتقاء ظرفیت و انکشاف ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، برای 9 ماه تدوین گردیده است.

توریالی مجیدی سرپرست ریاست ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره ضمن اینکه آغاز پروگرام متذکره را یکی از دستاورد های بزرگ رهبری اداره عنوان کرده افزود: "رهبری اداره مصمم است تا بخاطر بهره گیری مناسب از این پروگرام، و نیز بلدیت کارکنان خدماتی با نوشتن و خواندن، در آینده های نزدیک همچون پروگرام ها را در سطح محلات برای کارکنان خدماتی نیز در نظر گرفته تا آنها نیز از مزایای آن مستفید گردند که درین مورد با جانب وزارت معارف نیز بحث شده است."

در این حال، الله باز جمع، رئیس برنامه های سواد آموزی معینیت سواد آموزی وزارت معارف طی صحبت هایش راجع به اهمیت این برنامه معلومات داده گفت: " وزارت معارف ارادۀ خوبی برای ایجاد ساختار های بنیادی در خصوص با سواد نمودن جمعیت کشور را دارا است. به گفتۀ وی این وزارت به اساس برنامۀ تازۀ که روی دست دارد تلاش مینماید، تا کارکنان خدماتی ادارات دولتی را طی برنامه های گوناگون سواد آموزی آنها را آموزش داده تا سطح میزان بی سوادی در کشور، با گذشت زمان کاهش یابد.