سومین جلسۀ کاری تدوین پالیسی حکومتداری محلی دایر گردید

این جلسه که در خصوص روند پیشرفت کاری تدوین پالیسی حکومتداری محلی روز سه شنبه 27 سرطان در مقر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی دایر گردید.

در این جلسه داکتر تیمور شاران و ناهید سرابی معینان پالیسی و مسلکی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و وزارت مالیه و نیز روسا بخش پالیسی این دو نهاد اشتراک ورزیده بودند.

تمرکز روی پیشرفت کاری و چگونگی تدوین پالیسی حکومتداری محلی میان اشتراک کننده گان از اهداف این جلسه بیان شده است.

در این حال، مسودۀ پروگرام MPP یا اولویت های حکومتداری محلی، که اولویت ها و اهداف پالیسی حکومتداری محلی را به مرحله اجرا قرار میدهد از سوی ناهید سرابی معین پالیسی وزارت مالیه به جلسه پیشکش گردید. متاقباً تصمیم گرفته شد تا در خصوص غنی سازی پالیسی حکومتداری محلی و مسودۀ پروگرام MPP کمیته تخنیکی به اشتراک نماینده گان وزارت خانه های احیا و انکشاف دهات، اقتصاد و ریاست بودجه وزارت مالیه ایجاد گردد.

قابل یادآوریست که جلسات در خصوص پیشرفت روند کاری تدوین پالیسی حکومتداری محلی را وزارت مالیه و اداره مستقل ارگانهای محلی رهبری و وزارت خانه ها احیا و انکشاف دهات، اقتصاد و ریاست بودجه وزارت مالیه از اعضای کلیدی این جلسات را تشکیل میدهد.