ورکشاپ آموزشی تدارکات و مالی با توزیع تصدیق نامه ها پایان یافت

درین ورکشاپ که کارمندان ریاست های مختلف ادارۀ مستقل ارگانهای محلی اشتراک ورزیده بودند، طی دو هفته در خصوص مسایل تدارکاتی و مالی آموزش های لازم را فرا گرفته اند.