"نظارت و ارزیابی از اولویت های موفقیت حکومتداری است"

این گفته ها را حامد سروری رئیس نظارت و ارزیابی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در ورکشاپ ملی دو روزه، که روز یکشنبه 27 حمل، پیرامون مسایل نظارت و ارزیابی برای مسئولین بخشهای مربوطه شاروالیهای کشور در نظر گرفته شده است، بیان داشت.
به گفتۀ وی، حکومتداری خوب زمانی در عمل پیاده میگردد که میکانیزم نظارت و ارزیابی هدف نهایی مسوولین ادارات محلی را تشکیل دهد. وی ضمن، اشاره به وظایف اساسی و همچنان تفکیک وظایف تفتیش و بخشهای نظارتی، نظارت و ارزیابی را یکی از وظایف مهم مدیریت مبتنی بر نتایج در جهت دریافت و افزایش موثریت در کارها عنوان نمود.
سروری همچنان، میکانیزم نظارت و ارزیابی را در قسمت حصول اطمینان از پیشرفت اهداف اداره و نیز در بخش تصمیم گیری بعد از نتایج مهم دانست.
با این حال، محمد نصیر حمیدي رئیس عمومی حکومتداری شهري، ضمن مهم بر شمردن پروسه های نظارت و ارزیابی در قسمت آوردن اصلاحات، آنرا در قسمت جلب اعتماد مردم و همچنان مشروعیت اجتماعی مفید عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: "گزارش دهی یکی از وظایف عمدۀ مسوولین نظارت و ارزیابی بوده که این گزارش ها باید دارای بُعد افقی، عمودی و مردمی باشد یعنی هم به ملت، هم به حکومت مرکزی و اداره مرکزی گزارش ارایه نمایند.
حمیدي ضمن تاکید بر اینکه نظارت و ارزیابی در قسمت آوردن اصلاحات در شاروالیها مهم میباشد، افزود: این عمل میتواند مشروعیت اجتماعی مردم را بالای حکومت محلی و مرکزی افزایش دهد.
ورکشاپ ملی مسوولین نظارت و ارزیابی شاروالیها، مشترکاً از سوی پروژۀ logo- UNDP و USAID تنظیم گردیده که هدف اساسی آن آشنایی مسوولین نظارت و ارزیابی شاروالیها با وظایف اساسی آنها و نیز افزایش عواید و اجرای سایر امور به شکل سیستماتیک میباشد.