داکتر عارف شاه جهان؛ معین تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث والی فراه مقرر شد.

داکتر عارف شاه جهان؛ معین تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث والی فراه مقرر شد.

محترم شاه‌ جهان به عوض محترم محمد آصف ننگ به سمت والی فراه گماشته شد.

محمد عارف شاه جهان فرزند غلام رسول، در ١٣٣٣ خورشیدی در ولسوالی جغتوى ولایت غزنی، چشم به جهان گشوده است.

در سال ۱۳۵۱ خورشیدی، از لیسه حبیبیه فارغ و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی از دانشکده طب دانشگاه ننگرهار فراغت گرفته است.

آقای شاه جهان تا سال ۱۳۸۷ به حیث مشاور امنیت ملی در ولایت غزنی و پس از آن تا سال ۱۳۸۹ ریاست امنیت ملی غزنی را به عهده داشت.

وی همچنان پیش از پست معاونیت امنیت ملی، نماینده مردم غزنی در مجلس بود.