صبح امروز رییس جمهور غني ازمرکز توحید با واليان ولايات هداياتي به ترتيب ذيل صادر نمود:

صبح امروز رییس جمهور غني ازمرکز توحید با واليان ولايات هداياتي به ترتيب ذيل صادر نمود:
در امور کانکور مداخله نشود.
درامور مراکز اکادمیک مداخله نشود، فضای پوهنتون ها باید مصوون باشد.
سال 1396 نقطه عطف برای مبارزه باغصب زمین است.