صبح امروز رییس جمهور غني ازمرکز توحید با واليان ولايات هداياتي به ترتيب ذيل صادر نمود

صبح امروز رییس جمهور غني ازمرکز توحید با واليان ولايات هداياتي به ترتيب ذيل صادر نمود:
در امور کانکور مداخله نشود.
درامور مراکز اکادمیک مداخله نشود، فضای پوهنتون ها باید مصوون باشد.
سال 1396 نقطه عطف برای مبارزه باغصب زمین است
.