اعلان کاریابی ( رئیس عمومی منابع بشری) بست 1

شماره :                 ARTF/CSMD/CBR/IDLG/010/02/2018
 

عنوان بست :             رئیس عمومی منابع بشری

وزارت/اداره :         ریاست عموی اداره مستقل ارگان های محلی

بست :                    1

تعداد بست               1

موقعیت                   کابل

ریاست :                 معینیت مالی و اداری  

تاریخ اعلان:             February 2018 26

تاریخ ختم اعلان:       11 March 2018

اداره مستقل ارگانهای محلی :

اداره مستقل ارگانهای محلی با تاسی از فرمان مورخ 30 اگست 2007 مصادف با 8 سنبله سال 1386 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است. ریاست عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی در نظر دارد تا از طریق تامین حکومتداری سالم در زنده گی شهروندان افغانستان تغییراتی وارد نمایید، همچنان  واحدهای ادارات محلی آن درراستای تامین حکومتداری شفاف؛ باز، پاسخگو، اشتراکی، موثر، منسجم، تمام شمول و به وجود آوردن اجماع در راستای تحکیم قانون در سطح ملی و محلی همه جانبه متعهد است. به همین منظور اداره مستقل ارگانهای محلی و واحد های ادارات محلی آن بر تامین حقوق مساوی برای زنان در عرصه های تعلیمی ،مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی تعهد دارد. این اداره متعهد است تا از طریق ارائه یک سیستم حکومتداری مناسب ، تحول مثبتی را در زنده گی شهروندان کشور به میان آورد.

 

دولت افغانستان طی پانزده سال اینده مکلف است تا همه اهداف انکشافی هزاره سوم را از طریق همکاری قوی با جامعه جهانی برآورده  سازد که اداره مستقل ارگانهای محلی یکی از جوانب عمده در راستای تحقق این مامول محسوب می گردد، و در تحقق و برآورده سازی اهداف انکشافی عزم راسخ دارد.

 

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

 

هدف وظیفه :

رهبری، سازماندهی، پلانگذاری و تنظیم امور منابع بشری، نظارت از چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی.

 

مسولیت های وظیفوی :

 1. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعین شده
 2. طرح و تطبیق خط مشی، پالیسها، پروسیجرها، و پلانگذاری منابع بشری بادرنظرداشت اهداف، برنامه ها و پلان استراتیژیک اداره
 3. طرح و تطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره جهت ارایه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اخذ منظور آن از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
 4. نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره
 5. تامین روابط با نهاد های دولتی، غیر دولتی، موسسات بین المللی، شرکا در جهت ایجاد هماهنگی، جلب همکاری های همه جانبه و اجرای بهتر امور
 6. نظارت از رعایت قوانین، فرامین، مصوبات و احکام ریاست جمهوری ا.ا در اجراات کاری بخش مربوطه
 7. تامین ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات در زمینه پالیسی های اداره عامه
 8. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی میان ادارات مرکزی و محلی اداره مستقل ارگانهای محلی جهت تطبیق پالیسی های منابع بشری
 9. نظارت از پروسه تطبیق سیستم جدید رتب و معاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق قانون کارکنان خدمات ملکی و سایر اسناد تقنینی در بخش های که تحت ریفورم قرار نگرفته است
 10. نظارت از پروسه استخدام معاونین، ولسوالان و کارکنان مرکز و ولایات اداره مطابق طرزالعمل ها، مقرره مربوطه و قانون کارکنان خدمات ملکی جهت رعایت اصل شایستگی و سپردن کار به اهل آن
 11. مراقبت از ترتیب پیشنهاد تقرر، تبدل، عزل،  تقاعد، ترفیع، فوتی، مستعفی و انفکاک کارکنان اداره غرض تنظیم امور ذاتی، طی مراحل و اجرات بعدی آن
 12. نظارت از تدویر و تطبیق پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینارها به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دونرها در مرکز و ولایات
 13. کنترول و مراقبت از امور صحت، رفاه، مصونیت و حاضری کارکنان جهت نظم، دسپلین و تنظیم بهتر امور
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقعه:

در مدت دوماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها مکلفیت های لایحه وظایف خویش انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

رئیس عمومی منابع بشری به معین مالی و اداری  گزارش دهی می نماید.

تحصیلات و تجارب:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، مدیریت عمومی (General Management)، حقوق و علوم سیاسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و بلدیت کامل به زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان های محلی اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان های محلی  و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان های محلی  و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان های محلی  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگان های محلی  ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

 

نوت:

 • كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
 • كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی  سی بی آر  را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربي خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري اداره مستقل ارگان های محلی (hr@idlg.gov.af  ) ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج (jobs@iarcsc.gov.af) را در كاپي (CC) داشته باشند
 • كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.