اعلان کاریابی ( شاروال دشت قلعه ) ولایت تخار

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

 

اعــــلان مجدد کــاریابی

اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت،  عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست شاروال را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارند.

 

بناً به اطلاع آنعده اشخاص و افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نمایند.

شاروال

عنوان وظیفه

046

شماره اعلان

رتبه سوم

بست

اداره مستقل ارگانهای محلی

وزارت/ اداره

تخار ( دشت قلعه)

ولایات

معینیت شاروالیها

 دیپارتمنت

12/02/1397

تاریخ آغاز

16/02/1397

تاریخ ختم

والی ولایت و در مرکز به اداره مستقل ارگانهای محلی

گزارش دهی به

اداره، رهبری، انسجام  و هماهنگی تمام امور شاروالی

هدف وظیفه

 

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری شاروالی مربوطه و منظوری آن
 2. تطبیق اهداف و برنامه های کاری شاروالی با درنظر داشت برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 3. مشورت با معینیت شاروالی ها در رابطه به تمام موضوعات اجراآتی و پالیسی بخش شاروالی.
 4. عرضۀ خدمات، تنظیم امور کاری، اداره و مدیریت و هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی و مردم محل.
 5. نظارت و کنترول آمریت ها و همچنان تمامی برنامه ها، پروژه ها، عرضه خدمات و سایر فعالیت های شاروالی.
 6. تطبیق قوانین و مقررات  مربوط به حکومتداری شاروالیها و اعمال صلاحیت های حقوقی شاروالیها
 7. صدور لایسنس و جواز نامه ها و تعلیق و ابطال آنها در صورت تخطی از شرایط قانونی.
 8. حصول اطمینان از اخذ اجازه نامه های ساخت و ساز ساختمانها و تخریب ساختمانها غیر قانونی با همکاری ادارات مربوطه
 9. اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری ملکیت های شاروالی و منابع طبعی مربوط به شاروالیها
 10. سمع و حل مشکلات ساکنین در خصوص امور مربوط به شاروالی
 11. تدوین پلان جامع و اقدام به موقع برای تزئید منابع عایداتی و عواید ، رشد و جمع آوری عوايد، توسعه ساحات سبز ، وحفظ محیط زیست و استفاده ازآن جهت تطبیق پلان های انکشافی , اهداف و اولویت های پروگرامهای  شاروالی.
 12. قبول کمک و اعانه به نماینده گی از اداره مستقل ارگان های محلی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.
 13. ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهر نشینی در بین ساکنین شهر.
 14. تثبیت، تفکیک و راجستر ملکیت های شخصي  و دولتی.
 15. اعمار و مراقبت از تاسیسات عام المنفعه شهری.
 16. ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیر دولتی و سکتورخصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.
 17. همکاری و هماهنگی با سایر ریاست های اداره مستقل ارگان های محلی و ولایات کشور و تشریک مساعی با شاروالیهای ولسوالیها جهت ایجاد و سازماندهی یک انجمن شاروالی اداره مستقل ارگان های محلی.
 18. در مطابقت به قانون شاروالیها در انجام فعالیت ها در ساحات مالی ، زیربنا ها ، عرضه خدمات و تطبیق پلانها مستقلانه ، مکاتیب و پیشنهادات را با رعایت سلسله مراتب از طریق مقام ولایت بمرکز گسیل میدارد.
 19. حصول اطمینان از تطبیق اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

 

 

شرح وظایف

 

  مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 

 1. داشتن تنها تابیعت افغانستان
 2. اکمال سن 25 سالگی
 3. دارای سند تحصیلی لیسانس ( ترجیحاً از رشته اقتصاد، انجنیری، شهرسازی و یا اداره و تجارت) و یا حدا اقل دارای درجه تحصیل فوق بکلوریا باشند
 4. داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری و توانائی کاری رهبری و مدیریت
 5. کاندید که در هر شاروالی ولسوالی خود را کاندید می کند، در طی ده سال گذشته حد اقل سه سال در همان شهر زندگی کرده باشد
 6. قابلیت شناسائی مشکلات و چالش های شهری، توانائی طرح خط مشی ( پالیسی ) شاروالی، توانائی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی شهری، تجربه کافی در مدیریت چالش ها و مشکلات، مهارت های تطبیق قوانین و پالیسی ها.
 7. داشتن توانائی و مهارت تهیه طرح های اقتصادی، رشد عواید، تحکیم روابط عامه و اشتراک مردم در فعالیت های شهری
 8. عدم محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم غضب زمین و دارائی عامه، جرایم ضد بشری و یا جرایم مذکور در ماده 3 قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
 9. داشتن اهلیت و شایستگی ، حسن سیرت و شهرت نیک

 

شرایط استخدام

 

   پرداخت معاش طبق نورم معاشات اداره

 

امتیازات

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، درخواستی، خلص سوانح و طرح خویش را در مرکز به ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی تسلیم نمایند، همچنان کاندیدان میتوانند اسناد فوق الذکر را به آدرس الکترونیکی ( mayors@idlg.gov.afdistrict. ) ارسال نموده و باید یاد آور شد که تاریخ امتحان بعد از ترتیب لست مختصر (شارت لست) مشخص و به تمام کاندیدان ابلاغ میگردد. همچنان هنگام مراجعه یک قطعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشند.

 

قابل یادآوریست که به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلام افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

 

 

 

 

پروسه جمع آوری درخواستی ها