ولسوالی سروبي

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد  (1)  بست رتبه دوم ولسوالی را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق حکم شماره (1629) مورخ 18/8/1394 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اعلان مجدد بسپارد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نموده اشتراک نمایند.