اعلان مجدد بست شاروال بازارک ولایت پنجشیر

اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت،  عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست شاروال را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارند.

بناً به اطلاع آنعده اشخاص و افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نمایند.