اعلان ۲ بست رتبه دوم ولسوالی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهاي محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوري اسلامی افغانستان براي اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (2) بست رتبه دوم ولسوالی را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق حکم شماره (1629) مورخ 1394/8/18 رئیس جمهوري اسلامی افغانستان به اعلان بسپارد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نموده اشتراك نمایند.