لست کاندیدان بست های شاروالی مراکز ولایات ننگرهار، بلخ، کندز، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز،ارزگان، بغلان، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، کاپیسا، و میدان وردک.

آگـاهـــــی !

به اطلاع آنعده افراد و اشخاصی که قبلاً خود را در بست های شاروالی مراکز ولایات ننگرهار، بلخ، کندز، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز، ارزگان، بغلان، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، کاپیسا و میدان ورگ که از تاریخ 6/8/1396 الی 25/8/1396 به اعلان سپرده شده بود کاندید نموده اند، رسانیده می شود که لست عمومی کاندیدان بست های متذکره ترتیب و در ضمیمه غرض ملاحظه تقدیم است.

خواهشمندیم تا کاندیدان محترم شهرت خویش را ملاحظه نموده و درصورتیکه بعضی از کاندیدان قبلاً درخواستی خود را ارسال داشته اند، اما اسم شان در لست هذا موجود نباشد، میتوانند اسناد خویش را اعتبار از تاریخ 8/9/1396 الی 11/9/1396 به ایمیل آدرس mayors@idlg.gov.af همراه با کاپی ایمیل قبلی و یا اسناد تسلیمی دست داشته شان مجدداً ارسال نمایند.

نـــوت: این آگاهی صرف برای افراد و اشخاصی تحریر گردیده است، که قبلاً خود را در بست های شاروالی کاندید نموده اند.