اعلان ۷ بست اداره مرکزی

اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی ، این اداره به تعداد (هشت) بست را از تاریخ 24/02/1396 الی تاریخ 08/03/1396 از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

آنعده علاقمندان که میخواهند دراین پروسه اشتراک نمایند، میتوانند فورمه های درخواستی بست های متذکره را از کمیته استخدام دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی دریافت نمایند.

تاریخ ختم

تاریخ اعلان

عنوان بست

شماره

08/03/1396

24/02/1396

کارشناس استخدام بست های عالیرتبه (2)

1

"

"

سکرتر ریاست عمومی منابع بشری

2

"

"

مدیر اجرائیه ریاست عمومی منابع بشری

3

"

"

مدیر ارجرائیه ریاست استخدام و سوانح کارکنان

4

"

"

عضو تنظیم امور ارزیابی طی مراحل معاشات استثنائی آمریت ارزیابی

5

"

"

مدیریت عمومی استخدام ولایات

6

"

"

عضو مسلکی دیتابیس کارکنان

7

 

آدرس:کابل ، چهاراهی آریانا جوار سفارت ایتالیا