اعلان ۲ بست ریاست ولایات

به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت و حکومت داری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیافت و شاستگی دو بست رتبه دوم ریاست های ولایتی این اداره از طریق پروسه رقابت آزاد:

  1. ریاست مالی و اداری ولایت کندهار
  2. ریاست دفتر ولایت هرات

به اعلان سپرده میشود.

قابل ذکر است کانیدان محترم میتوانند از تاریخ شروع الی ختم اعلان بست های متذکره جهت اخذ فورم به دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا مراجمه نمایند.