اعلان 17 بست ریاست های ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی.

به منظور سپردن هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی، (17) بست رتبه دوم  ریاست های ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق پروسه رقابت آزاد، شروع از روز شنبه مورخ 12/1/1396 الی چهارشنبه مورخ 23/1/1396 کاندیدان محترم میتوانند ، از تاریخ شروع الی ختم اعلان جهت اخذ فورم به دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهار راهی آریانا مراجعه نمایند.

1.      ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت بغلان.

2.      ریاست منابع بشری ولایت نیمروز.

3.      ریاست منابع بشری ولایت زابل.

4.      ریاست خدمات تخنیکی و ستکتوری ولایت سرپل.

5.      ریاست منابع بشری ولایت لوگر.

6.       ریاست مالی و اداری ولایت بدخشان.

7.      ریاست خدمات تخنیکی سکتوری ولایت پنجشیر.

8.      ریاست مالی و اداری ولایت کنر.

9.      ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت لغمان.

10.  ریاست منابع بشری ولایت بادغیس.

11.  ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت بامیان.

12.  ریاست دفتر ولایت پکتیکا.

13.  ریاست منابع بشری ولایت پکتیکا.

14.  ریاست مالی و اداری ولایت کندز.

15.  ریاست دفتر ولایت میدان وردگ.

16.  ریاست مالی و اداری ولایت پنجشیر.

17.  ریاست مالی و اداری ولایت میدان وردک.