اعلان مجدد (8) بست کارشناس نظارت و ارزیابی و (13) بست کارشناس جندر(CBR)

اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق ریاست سوانح و استخدام کارکنان (34) بست های کارشناس نظارت و ارزیابی و (34) بست کارشناس جندر را از طریق پروسه (CBR) برای تمامی ولایات به اعلان داده و امتحانات اخذ گردیده بود.

از جمله بست های مذکور به تعداد هشت(8) بست (نظارت و ارزیابی) ولایات ( کندز، کاپیسا، نیمروز، زابل، ارزگان، جوزجان،پنجشیر و پکتیکا) و (13) بست کارشناس جندر ولایات (کندز، غور،جوزجان، کاپسیا،ننگرهار،غزنی، فراه، فاریاب، نورستان، زابل ، کنر،بادغیس و سمنگان)  دوباره از طریق این اداره به اعلان سپرده میشود.

کاندیدان علاقه مند برای اخذ معلومات و کسب فرمه میتوانند به اداره مستقل ارگانهای محلی مراجعه نمایند.

زمان: اعلان 21 حوت سال روان الی 29 حوت