اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان ۲ بست رتبه دوم ولسوالی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهاي محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوري اسلامی افغانستان براي اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (2) بست رتبه دوم ولسوالی را...
Dec 25, 2017 Jan 07, 2018
اعلان کاریابی برای 16 بست شاروالی های ولایات
جمهوری اسلامی افغانستان اداره مستقل ارگانهای محلی اعــــلان کــاریابی اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام...
Nov 27, 2017 Dec 10, 2017
لست کاندیدان بست های شاروالی مراکز ولایات ننگرهار، بلخ، کندز، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز،ارزگان، بغلان، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، کاپیسا، و میدان وردک.
آگـاهـــــی ! به اطلاع آنعده افراد و اشخاصی که قبلاً خود را در بست های شاروالی مراکز ولایات ننگرهار، بلخ، کندز، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز، ارزگان، بغلان، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، کاپیسا و میدان ورگ که از تاریخ 6/8/1396 الی 25/8/1396 به...
Oct 28, 2017 Dec 02, 2017
اعلان 15 بست شاروالی های مرکزی ولایات
اعلان کاریابی اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا الی...
Oct 28, 2017 Nov 17, 2017
اعلان ۷ بست اداره مرکزی
اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی ، این اداره به تعداد (هشت) بست را از تاریخ 24/02/1396 الی تاریخ 08/03/1396 از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان...
May 14, 2017 May 29, 2017
اعلان ۲ بست ریاست ولایات
به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت و حکومت داری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیافت و شاستگی دو بست رتبه دوم ریاست های ولایتی این اداره از طریق پروسه رقابت آزاد: ریاست مالی و اداری ولایت کندهار ریاست دفتر ولایت هرات به...
May 03, 2017 May 15, 2017
اعلان 17 بست ریاست های ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی.

به منظور سپردن هرچه بهتر...

Mar 27, 2017 Apr 12, 2017
اعلان مجدد بست مدیر عمومی ترانسپورت
لینک اعلان مجدد مدیریت عمومی ترانسپورت: http://www.acbar.org/jobs/3547.jsp
Mar 13, 2017 -
اعلان مجدد (8) بست کارشناس نظارت و ارزیابی و (13) بست کارشناس جندر(CBR)

اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق ریاست سوانح و استخدام کارکنان (34) بست های کارشناس نظارت و ارزیابی و (34) بست کارشناس جندر را از طریق...

Mar 11, 2017 Mar 18, 2017
کارشناس طرح و انکشاف قوانین و مقرره ها
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
صفحه 1 از 9