اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 17 بست ریاست های ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی.

به منظور سپردن هرچه بهتر...

Mar 27, 2017 Apr 12, 2017
اعلان مجدد بست مدیر عمومی ترانسپورت
لینک اعلان مجدد مدیریت عمومی ترانسپورت: http://www.acbar.org/jobs/3547.jsp
Mar 13, 2017 -
اعلان مجدد (8) بست کارشناس نظارت و ارزیابی و (13) بست کارشناس جندر(CBR)

اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق ریاست سوانح و استخدام کارکنان (34) بست های کارشناس نظارت و ارزیابی و (34) بست کارشناس جندر را از طریق...

Mar 11, 2017 Mar 18, 2017
کارشناس طرح و انکشاف قوانین و مقرره ها
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس رسیده گی به شکایات عامه (زون شمال و شمال شرق)
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس تدوین و تطبیق پالیسی های حکومت داری محلی
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس تدارکات و قراردادها
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس انسجام سکتور خصوصی
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس انکشاف شورا های محلی
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
مدیر عمومی خدمات تکنالوژی مرکز ( Help disk )
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
صفحه 1 از 8