اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 52 بست رتبه سوم و چهارم دفتر مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی
اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت، استحکام شفافیت، عرضه خدمات بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به تعداد 52 بست کمبود رتبه سوم و چهارم دفتر مرکزی این...
Apr 21, 2018 May 02, 2018
شاروالی های ولایات بلخ ( شهر مزار شریف)، زابل ( شهر قلات)، سرپل ( شهر سرپل)
اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست شاروال...
Apr 21, 2018 Apr 29, 2018
اعلان کاریابی ( رئیس نظارت و ارزیابی) بست 2

اعلان ولسوالی جرم، تگاب بدخشان
کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (۲) بست رتبه دوم ولسوالی را...

Apr 11, 2018 Apr 24, 2018
ولسوالی آبکمری
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (1) بست رتبه دوم ولسوالی را...
Apr 01, 2018 Apr 09, 2018
ولسوالی سروبي
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (1) بست رتبه دوم ولسوالی را...
Apr 01, 2018 Apr 09, 2018
آگـاهـــــی !
آگـاهـــــی ! به اطلاع آنعده افراد و اشخاصی که قبلاً خود را در بست های شاروالی ولسوالی های ولایات بغلان ( شاروالی بغلان جدید)، بلخ ( شاروالی بلخ، شاروالی دولت آباد)، فاریاب ( شاروالی اندخوی، شاروالی قیصار)، تخار ( شاروالی چاه آب، شاروالی...
Mar 13, 2018 Mar 14, 2018
اعلان کاریابی ( مشاور حکومت داری محلی) بست 2
شماره : ARTF/CSMD/CBR/IDLG/009/02/2018 عنوان بست : مشا ور حکومتداری محلی وزارت/اداره : ریاست عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی بست : 2 تعداد بست 1 موقعیت کابل بخش...
Feb 27, 2018 Mar 08, 2018
اعلان کاریابی ( رئیس عمومی منابع بشری) بست 1
شماره : ARTF/CSMD/CBR/IDLG/010/02/2018 عنوان بست : رئیس عمومی منابع بشری وزارت/اداره : ریاست عموی اداره مستقل ارگان های محلی بست : 1 تعداد بست 1 موقعیت کابل ریاست :...
Feb 27, 2018 Mar 08, 2018
اعلان کاریابی ( رئیس انسجام و ارتباط ولایات) بست 2
شماره : ARTF/CSMD/CBR/IDLG/008/02/2018 عنوان بست : رئیس انسجام و ارتباط ولایات وزارت/اداره : ریاست عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی بست : 2 تعداد بست 1 موقعیت کابل بخش...
Feb 27, 2018 Mar 08, 2018
صفحه 1 از 11