اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی ۲۵ ولسوالی های ۱۶ ولایات کشور
کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد ادره سالم و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (۲۵) بست رتبه دوم ولسوالی های (۱۶)...
Oct 09, 2017 -
اعلان ۷ بست اداره مرکزی
اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن هرچه بهتر امور، تقویت حکومتداری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیاقت و شایستگی ، این اداره به تعداد (هشت) بست را از تاریخ 24/02/1396 الی تاریخ 08/03/1396 از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان...
May 14, 2017 May 29, 2017
اعلان ۲ بست ریاست ولایات
به منظور بهبود هرچه بهتر امور، تقویت و حکومت داری محلی و استخدام افراد کار فهم به اساس لیافت و شاستگی دو بست رتبه دوم ریاست های ولایتی این اداره از طریق پروسه رقابت آزاد: ریاست مالی و اداری ولایت کندهار ریاست دفتر ولایت هرات به...
May 03, 2017 May 15, 2017
اعلان 17 بست ریاست های ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی.

به منظور سپردن هرچه بهتر...

Mar 27, 2017 Apr 12, 2017
اعلان مجدد بست مدیر عمومی ترانسپورت
لینک اعلان مجدد مدیریت عمومی ترانسپورت: http://www.acbar.org/jobs/3547.jsp
Mar 13, 2017 -
اعلان مجدد (8) بست کارشناس نظارت و ارزیابی و (13) بست کارشناس جندر(CBR)

اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق ریاست سوانح و استخدام کارکنان (34) بست های کارشناس نظارت و ارزیابی و (34) بست کارشناس جندر را از طریق...

Mar 11, 2017 Mar 18, 2017
کارشناس طرح و انکشاف قوانین و مقرره ها
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس رسیده گی به شکایات عامه (زون شمال و شمال شرق)
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس تدوین و تطبیق پالیسی های حکومت داری محلی
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
کارشناس تدارکات و قراردادها
........................................................................................ دانلود رهنمود
Dec 10, 2016 Dec 24, 2016
صفحه 1 از 9