اسناد

عنوان
چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی چارچوب پالیسی اسکان مجدد
محتوايات: برای دریافت فایل مکمل در مورد اثرات بالقوه اجتماعی و محیط زیستی راجع به سرمایه گذاری احتمالی در حال حاضرو مسائل اجتماعی و محیط روی Download File کلیک نمائید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مشاهده جزئیات
بدخشان مشاهده جزئیات
گزارش سالانه 1392 مشاهده جزئیات