پالیسی اداره

پالیسی ادارات محلی افغانستان طی دوسال کار فشرده در قالب جلسات کمیته تدوین پالیسی، گروه های کاری و کمیته تدقیق پالیسی با شرکت تمام وزارت ها، کمیسیون ها و ادارات مستقل تدوین شده است. این پالیسی در تاریخ ۲ حمل ۱۳۸۹ توسط شورای وزیران به تصویب رسیده است.

دانلود فایل کامل پالیسی ادارات محلی افغانستان