کار سروی سنگ فرش سرک جمال آغه حصه دوم و سرک تپه زار حصه اول کاپیسا آغاز گردید

عبداللطیف مراد والی کاپیسا حین آغاز کار سروی این جاده ها گفت که سه ونیم کیلو متر ازین سنگ فرش برای سرک جمال آغه که شکل حلقوی دارد و ۲ کیلومتر دیگر آن در منطقه تپه زار می باشد. ، کار عملی آنها نیز در آینده های نزدیک شروع خواهد شد.
آقای مراد پروژه های یادشده را برای باشنده گان این ولایت خیلی با اهمیت خوانده و از مردم محل خواست تا با شرکت ها سرکسازی نیز همکاری همه جانبه نمایند.
محمد اقبال کوهستانی نماینده مردم کاپیسا درشورای ملی گفت که کاپیسا شامل زون مرکز شده و پس ازاین بیشترازگذشته مورد توجه حکومت قرار می گیرد.
درهمین حال باشندگان این ولسوالی ها از این اقدام حکومت استقبال کرده، مردم همچنان وعده سپردند که از هیچ نوع همکاری جهت عملی شدن این پروژه ها دریغ نخواهند کرد.