ریاست انسجام و ارتباط ولایات

محمد ناصر فگار، رئیس انسجام و تدوین برنامه های محلی

تحصیلات:

  1. تعلیمات ثانوی عمومی، لیسه عالی رحمان بابا، پاکستان
  2. لیسانس در رشته علوم سیاسی پوهنتون اسلامی علی گر، هندوستان

(سایر مشخصات مسلکی و یا برنامه های آموزشی)

  1. انستیتوت ارتقای ظرفیت و مطالعات ملل متحد ، برنامۀ بعد از جنگ

از ماه حمل ۱۳۹۰ الی ماه جدی ۱۳۹۰فیلو (محصل) در پروگرام یونیتار جاپان به افغانستان

  1. انجمن مدیریت امریکا (American Management Association)، آیالات متحدۀ امریکا از ماه حمل ۱۳۸۱ الی ماه حوت ۱۳۸۱ سرتیفیکت مسلکی در بخش های رهبری و مدیریت ( مهارت های حل مشکلات در فضای کاری، رهبری مؤثر ، مدیریت مؤثر)
  2. دیپلوم یکساله در تکنالوژی معلوماتی از ماه جدی ۱۳۷۸ الی ماه جدی ۱۳۷۹ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی پاکستان ، صدر ، پیشاور ، پاکستان

تجربه کاری رئیس انسجام و تدوین برنامه های محلی از سال ۱۴/۸/۱۳۹۲ تا به حال جریان دارد

مسئولیت های وظیفوی:

نظارت و مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه های و اجراآت کاری بخش های مربوطه تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.

همکاری و هماهنگی در امور برنامه های ملی روند انتقال مسئولیت ها، صلح و ادغام مجدد و مبارزه علیه مواد مخدر در دفاتر والی و ولسوالیها.

اداره، تنظیم، تامین ارتباط و هماهنگی امور سکتوری ادارات محلی جهت همکاری و ارایه حمایت های تخنیکی به آن.

تقویت همکاریها در رابطه به برنامه های واحد های محلی و پروژه های تمویل شده از جانب دونران جهت تنظیم فعالیت ها و هماهنگی آن بمنظور رسیدن به اهداف عمومی حکومتداری محلی

جلب همکاری و معاونیت مؤسسات دولتی، غیر دولـتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظرداشت اولیت های اداره.

تامین روابط به وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هر چه بهتر امور

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده شود.

متن نمونه

متن نمونه
متن نمونه