ریاست تکنالوژی معلوماتی

جمیل رشید رئیس تکنالورژی معلوماتی اداره مستقل ارگانهای محلی

جمیل رشید در یک خانوده متوسط به تاریخ () در کابل متولد گردیده است از این که وی علاقه زیاد به تحصیل داشت پدرش او را در یکی از مکاتب ابتدایی شامل مکتب نمود در جریان صنف اول بدبختانه در کابل جنگ های تنیظیمی در گرفت و خانواده اش مجبور شد تا به پاکستان مهاجرت کند که در جریان جنگ ها تمام هست و بود فامیل را از دست داد در دوران مهاجرت در پشاور مجدد شامل صنف اول گردید بعد از سپری نمودن سه ماه پدرش در یکی از مؤسسات انکشافی که در داخل افغانستان پروژه های انکشافی را تطبیق می نمود شامل وظیفه گردید چون وظیفه پدرش در کندهار بود لذا فامیل وی از پشاور به کویته انتقال یافت.
جمیل رشید تحصیلات خویش را از صنف اول الی نهم در یکی از مکاتب معتبر و مشهور شهر کویته به نام بابر ادامه داد. فامیل محمد جمیل بعد از متحمل شدن مشکلات و دشواری های زیاد از مهاجرت به وطن باز گشت نمود جمیل که به تحصیل علاقه زیاد داشت شامل لیسه جبیبیه گردید و مؤفقانه به سویه بکلوریا از لیسه حبیبیه فارغ گردید. بعدا جهت ادامه تحصیلات در پوهنتون طلوع آفتاب داخله گرفت و در رشته کمپیوتر ساینس مؤفقانه فراغت حاصل نمود. در پهلوی تحصیل کورس ها کمپیوتری و انگلیس را نیز فرا گرفت بعدا برای این که با فامیل خویش کمک نموده باشد در یکی از بخش های وزارت تجارت به جیث ای تی آفسر مقرر شد و مدت یک سال اجرای وظیفه نمود بعد از گذشت یک سال به حیث اسیستانت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در اداره مستقل ارگان های محلی تقرر حاصل نمود نظر به لیاقت و اجرای خوب وظایف به حیث کارشناس تکنالوژی معلوماتی و فعلا به حیث سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه می نماید ناگفته نباید گذاشت که در همین مدت شش سال که جمیل در اداره مستقل ارگان های محلی وظیفه انجام میدهد وظایف و مسؤلیت محوله خویش را به کمال صداقت و پاک نفسی و عشق به وطن انجام داده است.
در این دوره شش سال دستآوردهای وظیفوی وی قرار ذیل است

• رهنمود استفاده از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی.
• عقد تفهمنامه فی مابین اداره اترا و اداره مستقل ارگانهای محلی را به منظور راه اندازی و تطبیق موثر پروژه های دسترسی سراسری برای پوشش دفاتر اداره مستقل ادگانهای محلی ( دفاتر مرکزی اداره، مقام ولایات، شورای های ولایتی، شاروالی های ولایتی، و ولسوالی های ولایات)
• ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت، پسورد و کارت مخصوص) به دفتر مرکزی و دفاتر بیرونی اداره مرکزی (معینیت شاروالیها، ریاست عمومی شوراهای محلی، ریاست نظارت و ارزیابی).
• ایجاد سیستم شبکه استندرد کمپیوتری (Domain System) در دفاتر (معینیت شاروالیها، ریاست عمومی شوراهای محلی، ریاست نظارت و ارزیابی).
• ایجاد برنامه های مدیریت معلومات یا دیتابیس ها برای بخش های مختلف اداره.
• نصب و عیار نمودن سیستم فایروال جهت مصونیت شبکه و استفاده درست از انترنیت در اداره مرکزی و دفاتر بیرونی اداره.
• ارایه خدمات انترنیتی به تمام دفاتر ۳۴ ولایات.
• ایجاد پل ارتباط میان دفتر مرکزی با ۳۴ ولایت از طریق سیستم ویدیو کنفرانس.
• بالا بردن ظرفیت انترنیت ولایات از ۲ ام بی به ۴ ام بی و دربعضی ولایات به ۸ ام بی.
• تهیه و ترتیب طرزالعمل های مختلف در بخش تکنالوژی معلوماتی (استفاده از ایمیل آدرس رسمی، وسایل تکنالوژی و استفاده از انترنت).
• دیتابیس ها به بخش راپور دهی (حوادث و تهدیدات).
• سیستم Task management.
• سیستم الکترونیکی آرشیف E-Archive برای دفاتر مدیریت اجرائیه ریاست های داخلی.

فعالیت های روزمره :

۱٫ – ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۲٫ – ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۳٫ – ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۴٫ – آدرس ایمیل رسمی اداره
۵٫ – شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۶٫ – تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۷٫ – دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان
۸٫ – ارایه خدمات سیکیورتی جهت مصئونیت اسناد و کمپیوتر های کارمندان از قبیل (انتی ویروس ، گروپ پالیسی و فایروال)
۹٫ ارایه خدمات انترنت به شکل استاندرد
۱۰٫ سیستم (CMS) برای استفاده از برنامه های مختلف کمپیوتر به شکل گروپی جهت بهبود سیستم کاری کارمندان
۱۱٫ سیستم (Project Management System) برای کاربرد مدیریت پروژه به شکل گروپی جهت موثریت
۱۲٫ ترتیب و تنظیم برنامه های کمپیوتر
۱۳٫ ترمیم و شکل بندی وسایل تکنالوژی معلوماتی
۱۴٫ ترتیب و تنظیم مسایل تخنیکی (سیستم ترجمه ، مکسر و سیستم صدا ) جهت برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ
۱۵٫ جمع آوری معلومات ( سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی ) از ۳۴ ولایت روزانه به طور مفصل و دقیق.

پلان های آینده:
فعالیت های انجام شده
• ایجاد سیستم استاندرد تکنالوژی معلوماتی (Client /Server based system, Domain) در دفتر مرکزی
• ایجاد سیستم امنیتی برای نګهداری معلومات و دیتا
• فراهم سازی و ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی به اداره در سطح مرکز و ولایات
• تهیه رهنمود ها، برنامه های کاری کوتاه و دراز مدت تکنالوژی معلوماتی به اداره
• جمع آوری و تنظیم معلومات از وضیعت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ولایات
• جمع آوری و تنظیم معلومات از وضیعت و پیشرفت کار بخش های مختلف اداره در مرکز و ولایات
• شبکه داخلی (Domain system)در دفتر مرکزی اداره
• ارایه خدمات به اساس سیستم کنترول مرکزی (Client/Server domain environment )
• ارایه خدمات تیلفونی داخلی از طریق سیستم مرکزی PABX
• رهنمود استفاده از سهولت ها و خدمات تکنالوژی معلوماتی
• ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت)در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی
• ایجاد برنامه های مدیریت معلومات یا دیتابیس ها برای بخش های مختلف اداره
• ارایه نمودن خدمات کمپیوتری که شامل (پرینتر ها ، کاپیر ها، درایوهای شریک شده توسط سیستم نیتورک که کارمند ها میتوانند جهت ارسال نمودن معلومات و شریک ساختن معلومات استفاده نمایند ،انتی وایروس

فعالیت های کلیدی :
۱٫ ارایه خدمات استندارد تکنالوژی معلوماتی به ۲۵۰ تن از کارمندان مرکزی اداره و همچنان ارایه مشوره های مفید و کمک در بخش های تخنیکی به ۳۴ ولایات
۲٫ ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره
۳٫ ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
۴٫ ارایه خدمات شریک نمودن معلومات با در نظر داشت حقوق داده شده
۵٫ تهیه و ترتیب آدرس ایمیل رسمی اداره به کارمندان مرکزی و ولایتی
۶٫ شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
۷٫ تیلیفونPAB-X برای تماس های داخلی
۸٫ دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان