پالیسی اداره

پالیسی ادارات محلی افغانستان طی دوسال کار فشرده در قالب جلسات کمیته تدوین پالیسی، گروه های کاری و کمیته تدقیق پالیسی با شرکت تمام وزارت ها، کمیسیون ها و ادارات مستقل تدوین شده است. این پالیسی در تاریخ ثور ۱۳۹۷ توسط کابینه شورای وزیران به منظور شده است.

دانلود فایل پالیسی ادارات محلی افغانستان منظور شده توسط کابینه