حمایت جوانان گرمسیر از برنامه‌های دولت

طی دیدار که جوانان ولسوالی گرمسیر با والی هلمند محمد یاسین خان داشتند، آنان حمایت شان شان‌را در راستای تطبیق برنامه‌های ملی در سطح ولایت ابراز داشتند.

جوانان هلمندی، خواستار راه اندازی عملیات تصفیوی در سطح ولسوالی گرمسیر شده تا با آمدن امنیت درین ساحه، فرصت‌های کاری مهیا شود.

با این حال، محمد یاسین خان والی هلمند خواسته‌های جوانان را بجا خوانده، تصریح نمود تا جوانان باید به شکل تدریجی پیشرفت نموده تا باشد از طریق کسب تجارب در مدیریت و تنظیم اداره کشور، سهم بارز داشته باشند.

والی هلمند همچنان یاد اور گردید که در حال حاضر همچنان عملیات تصفیوی در ولسوالی گرمسیر جریان دارد.