نظارت والی پکتیا از پوسته های شاهراه

شمیم خان کتوازی والی پکتیا در حالیکه مسوولین امنیتی نیز با وی همراه بودند، از ۷ بیس‌ و تحکیمات نظامی جدید که در شاهراه ولسوالی زرمت ایجاد شده اند، نظارت نمود. این بیس‌های نظامی طی چندین روز گذشته، از سوی نیروهای امنیتی ایجاد گردیده که در قسمت تامین امنیت ولسوالی زرمت نقش مهم را بازی خواهد کرد.