سنگ تهداب دروازه ریاست اراضی در فیروزکوه به زمین گذاشته شد.

یک شنبه ۱۴ اسد سنگ تهداب دروازه ورودی با لوگوی تحت نام غزنه ریاست اراضی در فیروکوه توسط غلام محمد پیمان رییس مالی واداری و سرپرست معاونت ولایت با حضور رییس اداره مربوطه به زمین گذاشته شد.
مسوول شرکت معمار جام شرکت قرار داد کننده اطمینان داد که دروازه یاد شده را مطابق به قرار داد در زمان معین آن به بهره برداری سپرده میشود.
پروژه یادشده به هزینه ۶۵۸۰۰۰ افغانی از بودجه اداره مربوطه تمویل گردیده.