اعضای شوراهای ولسوالی‌ها مستحق معاش و امتیازات میشوند

بر اساس فیصلۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، اعضای شوراهای ولسوالی‌‌ها مستحق معاش و سایر امتیازات قانونی خواهند شد.
طی جلسه که به تاریخ ۳ اسد سال روان ۱۳۹۷، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تدویر یافته بود، فیصله گردید، تا تمامی اعضای شوراهای ولسوالی‌ها مستحق معاشات و سایر امتیاز شوند.
ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی، در حال حاضر بخاطر تدوین مسوده جدید قانون شوراهای محلی، جلسات‌ی نظرخواهی در چهار زون کشور دایر نموده، که طی آن نظریات اعضای شوراهای ولایتی، مسوولین ادارات محلی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و سایر افراد نخبه جمع آوری، که بعد از شناسایی و بررسی دقیق انها، در متن مسوده قانون جدید شوراهای محلی، جابجا خواهد شد.
بعد از طی مراحل رسمی مسوده جدید قانون متذکره، تمامی مسایل مربوط به شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای قریه و مجالس شاروالیها، در پرنسیب واضح خواهد شد.
قرار است، در کنار انتخابات ولسی جرگه، برای بار نخستین بار انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نیز برگزار گردد. و طبق فرمایش قانون اساسی افغانستان، شوراهای ولسوالی‌ها به سطح واحد‌های سومی کشور ایجاد و اعضای آن از طریق انتخابات آزاد تعیین شوند.

بااحترام
دفتر مطبوعاتی ادارۀ ارگان‌های محلی