برای ۶۳ فامیل بیجاشده درغزنی مواد غذایی توزیع گردید

مطابق فیصله کمیته حالت اضطرار ولایت غزنی برای آن عده ازفامیل هایکه ازولسوالی های قره باغ ، اجرستان واندرازاثرنا امنی وجنگ بیجاشده ودرمرکز غزنی مسکن گزیده اند موادخوراکی ازطریق ریاست مبارزه باحواث توزیع گردید .
الحاج وحید الله کلیمزی والی غزنی هنگام توزیع مواد غذایی به بیجاشده گان جنگ گفت : حملات مخالفین وناامنی ها درولسوالی ها باعث گردیده است تاچندین خانواده ازمنازل شان بیجاشده ودرشهرغزنی ومحلات دیگر مسکن گزیند وپروسۀ توزیع کمک به آنها تحت نظرهیأت موظف کمیتۀ حالت اضطرار این ولایت تطبیق گردیده ، وبدسترس هر خانواده مقدار یک پارسل برنج پنجاه کیلویی ، یک بوجی ګندم پنجا کیلویی ، یک پیب روغن پنج لیتره ، پنج کیلوبوره ، پنج کیلولوبیا ویک کیلوچای میباشد ازطریق ریاست مبارزه باحوادث برای ۶۳ فامیل بیجاشده قرارداده شد.