دیدار والی غزنی ازمرکز بازتوانی معلولین

بروز پنجشنبه ۲۸ سرطان، وحیدالله کلیمزی والی ولایت غزنی از تمامی شعبات بخش تخنیکی مرکز بازتوانی معلولین که به حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان از چندین سال به اینسو در ولایت غزنی فعالیت مینماید و توانسته است صدها تن از معلولین را در راستای ساخت اعضای مصنوعی بدن، اعصا و وسایل دیگر کمک نماید، دیدن نموده و از کارکردها،فعالیتها و تلاش موثر کارکنان این مرکز قدردانی نمود.
گفتنیست که مرکز بازتوانی معلولین درغزنی مجهز با وسایل تخنیکی مدرن بوده و روند عرضه خدمات در آن کاملا رایگان میباشد.
والی ولایت،با دها تن از مراجعین نیز ملاقات نموده در مورد چگونگی فعالیت این مرکز و میزان رضایت آنها جویای احوال شد.