ورکشاپ تقویت کارکرد ادارۀ عامه به سطح ولایات

ورکشاپ سه روزه ارتقاء کارکرد ادارۀ عامه در سطح ولایات، که به ابتکار ریاست ارتقاء ظرفیت و به همکاری تخنیکی پروگرام اسلا راه اندازی شده بود، پایان یافت.

این ورکشاپ که در تالار مرکزی ادارۀ ارگان‌های محلی تدویر یافته بود، رؤسای منابع بشری ۱۶ ولایات و نیز کارشناسان پروگرام اسلا، در آن دعوت شده بودند.

به گفتۀ منوچهر ملک‌زاده رئیس ارتقاء ظرفیت ادارۀ ارگان‌های محلی، درین ورکشاپ روی مسایل همچون تقویت ادارۀ عامه، تعدیلات قانون خدمات ملکی و در خصوص یک سلسله موارد تخنیکی منابع بشری، بحث و معلومات کافی به اشتراک‌کننده‌ها داده شد.

در همین حال، روح الله نیازی معین مالی و اداری ادارۀ ارگان‌های محلی، ضمن مثبت ارزیابی نمودن تدویر همچون ورکشاپ‌ها، از دست اندرکاران پروگرام اسلا از جهت همکاری تخنیکی آنها در تدویر این ورکشاپ ابراز امتنان نمود.

نیازی ریاست‌های منابع بشری را در سطح ولایات، مهم و کلیدی بر شمرده تاکید ورزید تا تمامی رؤسای منابع بشری ولایات، برخورد خوب با مراجعین داشته، امور مربوطه به وقت معین آن انجام، توجه ویژه به کارهای گروپی داشته، توجه بیشتر به پروسه استخدام به سطح ولسوالی‌ها و نیز ارتقاء ظرفیت کارمندان داشته باشند.

معین مالی و اداری ادارۀ ارگان‌های محلی به رؤسای منابع بشری ولایات اطمینان داد، که رهبری اداره در خصوص ازدیات امکانات ریاست‌های منابع بشری توجه ویژه نموده، پیشنهادات که از سوی رؤسای ولایتی صورت گرفته، در وقت لازم به آنها رسیده‌گی خوهد شد.

در پایان ورکشاپ به اشتراک کننده‌ها تصدیق نامه ها، داده شد.