راه اندازی پروگرام آموزشی بهبود ادارۀ عامه در سطح ادارات محلی

طی پروگرام اموزشی که روز دوشنبه ۱۸ سرطان سال روان، در تالار ادارۀ ارگان‌های محلی راه اندازی گردیده بود، اشتراک کننده‌ها روی بهبود و اصلاح اداره عامه که منجر به ایجاد سیستم جدید کارا و موثر اداری میشود، بحث و گفتگو نمودند. دراین پروگرام آموزشی که ۱۶ تن از رؤسای منابع بشری ولایات در آن اشتراک ورزیده اند، و برای سه روز ادامه پیدا خواهد کرد، آنان همچنان تاکید نمودند که اصلاح اداره عامه میتواند فرایند خوبی، برای عمل کرد و تقویت ارگان‌های عرضه کننده خدمات عامه شود.
قابل یادآوریست که این پروگرام آموزشی از سوی ریاست ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره و به همکاری مالی برنامه اسلا راه اندازی شده است.