برگزاری ورکشاپ مشورتی قانون شوراهای محلی و پالیسی حکومتداری محلی در ولایات بدخشان، کندز و تخار

طی ورکشاپ که روز سه‌شنبه ۱۲ سرطان در شهر فیض آباد بدخشان دایر شده بود، مسوده این دو سند ملی به بحث گرفته شد.
سعید احمد خاموش، رییس عمومی امورشوراهای محلی افغانستان با ارائه تصویری واضح از اهداف ورکشاپ، گفت: روند مشورتی امروز روی مسوده این دو سند ملی، فرصتی برای تاثیرگذاری هر یک از اشتراک کنندگان در زندگی ما و فرزندان ما در این کشور می باشد.
در همین حال، اخترمحمد خیر زاده معاون و سرپرست ولایت بدخشان، ضمن مهم برشمردن نقش شوراهای محلی در افزایش فرهنگ پاسخدهی، شفافیت، رویکرد نظام و نزدیک ساختن مردم با مسئولین و همچنان جلب همکاری مردم را زمینه ساز ثبات و امنیت در کشور خواند.


درادامه کارمندان بخش مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی با پیشکش نمودن پریزنتیشن در مورد مسوده قانون شورا های محلی وپالیسی حکومت داری محلی ووضاحت در مورد دیدگاه بلند مدت پالیسی حکومتداری محلی پرداخته، هدایات اساسی پالیسی حکومتداری محلی را در سطح مرکزی و محلی با تفکیک، به اشتراک کنندگان معلومات داد.